Foreningens vedtægter

§1 - Foreningens navn

Foreningens navn er:

We Support Ukraine

Foreningens kendetegn er:

Foreningens logo

Foreningens online tilstedeværelse er på web-adressen:
https://We-Support-Ukraine.com

Foreningens CVR-nummer:
43097288

§2 - Foreningens hjemsted

Foreningen har hjemme i Middelfart Kommune.

§3 - Foreningens formål

We Support Ukraine er en almenvelgørende forening, hvis formål er at hjælpe ukrainere vha. indsamling af penge og distribuering af mad, vand, benzin, medicin, hygiejneprodukter, tæpper, liggeunderlag, bleer, mælkepulver og vintertøj m.m.

Foreningens netværk af kontakter og ambassadører i Ukraine modtager forsyninger nær grænsen og transporterer dem videre til trængende i Ukraine.

Mange af foreningens ambassadører bor i krigszoner rundt om i landet og ved, hvad de lokale har mest brug for og kender til de omskiftelige logistiske muligheder.

Foreningens styrke ligger i et netværk af etablerede “checkpoints” der løbende evalueres og ændres af hensyn til den sikkerhedsrisiko som kontakter og ambassadører udsættes for. Dette gør det muligt for foreningen at forsyne dele af Ukraine, som andre hjælpeorganisationer kan have svært ved at nå ud til pga. Ruslands aggressive krigsførelse.

§4 - Medlemskab

4.1
Som medlem kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål og som betaler årligt kontingent i henhold til §8. Medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

4.2
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kassereren, og udmeldelse får virkning fra udgangen af regnskabsåret.

4.3
Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter eller evt. ordensregler, kan et flertal i bestyrelsen beslutte at ekskludere medlemmet.

4.4
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§5 - Generalforsamlingen

5.1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2
Bestyrelsen indkalder - inkl. fremsendelse af dagsorden - til generalforsamling med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse og afholdelse kan ske elektronisk. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest fire uger efter, at der er fremsat ønske om det jf. pkt. 5.3.

5.3
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af ”marts” måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

5.4
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.5
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.6
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen, dog skal forslag om vedtægtsændringer være bestyrelsen i hænde senest to måneder forud for den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

5.7
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

5.8
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens årsberetning og godkendelse heraf
4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse og valg af en suppleant (hvert fjerde år)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

§6 - Foreningens daglige ledelse

6.1
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og beslutninger truffet af generalforsamlingen.

6.2
Bestyrelsen består af ”3-5” medlemmer, og medlemmerne er på valg hvert fjerde år.

6.3
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer senest 14 dage efter nyvalg, og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.4
Bestyrelsesformanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt – og kan ske elektronisk - med angivelse af dagsorden, når bestyrelsesformanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter skriftligt ønske om det overfor bestyrelsesformanden. I sidstnævnte tilfælde afholdes møde senest to uger efter, at ønsket om et møde er kommet til bestyrelsesformandens kundskab.

§7 - Økonomi og regnskab

7.1
Regnskabsåret følger kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1-31/12)

7.2
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab. Regnskabet føres af kassereren og revideres én gang årligt af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisor kan kræve uanmeldt kasseeftersyn, når revisor ønsker dette.
Bestyrelsen laver forskrifter til revision.

7.3
Foreningens kasserer fører foreningens medlemsregister og forestår opkrævning af det på den ordinære generalforsamling årligt godkendte medlemskontingent forud for hvert regnskabsår.

§8 - Kontingent

Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte årlige kontingent. Opkrævningen af kontingent sker ved elektronisk betaling på foreningens hjemmeside eller ved bankoverførsel.

§9 - Tegningsret og hæftelse

9.1
Foreningen tegnes af formanden alene.

9.2
Kassereren fører regnskab og forestår den daglige varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingenter samt betaling af regninger m.v. Dette sker i henhold til det mandat der er skriftligt udstukket fra bestyrelsen.

9.3
Forespørgselsfuldmagt: Bestyrelsesformanden og evt. andre bestyrelsesmedlemmer får fuldmagt til at spørge om saldi og bevægelser på konti og se dem i netbanken.

9.4
Køb, pantsætning eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån eller kredit i pengeinstitutter kræver dog samtykke og underskrift af den samlede bestyrelse.

9.5
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10 - Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§11 - Opløsning af foreningen

11.1
Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst 1/2 af de afgivne stemmer for at forslaget kan vedtages.

11.2
I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

§12 - Vedtagelse

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 03.03.2022, og senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 13.03.2022.

 • Olha Dovhoshyia

  Chairwoman, Headquarters Denmark

 • Jonathan Douarre

  Vice Chairman, Headquarters Denmark

 • Mick Stjernelykke

  Treasurer, Headquarters Denmark

 • Hanne Find

  Board Member, Headquarters Denmark

 • Diana Stjernelykke

  Board Member, Headquarters Denmark

 • Kim Ebbesen

  Deputy board member, Headquarters Denmark

 • Tanya D.

  Ambassador, Ukraine

 • Mikhail S.

  Ambassador, Ukraine

 • Arthur B.

  Ambassador, Ukraine

 • Andrii Y.

  Ambassador, Ukraine

 • Julia M.

  Ambassador, Ukraine

 • Pavel D.

  Ambassador, Ukraine

 • Ivan D.

  Ambassador, Ukraine

 • Zoya I.

  Ambassador, Ukraine

 • Ludmilla B.

  Ambassador, Ukraine

 • Volodymyr O.

  Ambassador, Ukraine

 • Dariia K.

  Ambassador, United States

 • Madsen M.

  Ambassador, United States

 • Hunter K.

  Ambassador, United States

 • Katerina S.

  Ambassador, United Arab Emirates